Zgłoszenie

Przewiduje się dwie formy udziału w Kongresie:

- OBSERWATOR
Koszt udziału OBSERWATORA wynosi 350 zł (z VAT) i obejmuje: teczkę z wydawnictwami kongresowymi (naukowe wydawnictwo konferencyjne, raporty ekspertów) i reklamowymi. Każdy zarejestrowany OBSERWATOR Kongresu otrzymuje zaproszenie do udziału w galowej kolacji powitalnej oraz kolacji pożegnalnej, lunchach i poczęstunkach w trakcie przerw, a także transfer autokarem do wybranych miejsc Sesji Tematycznych w dniu 7 października 2015, dzięki dotacji uzyskanej przez Organizatorów z MKiDN.
OBSERWATOR ponosi koszty podróży i noclegów w czasie trwania Kongresu w Warszawie i „okrągłego stołu” w Krakowie.

- UCZESTNIK
Koszt udziału UCZESTNIKA wynosi 700 zł (z VAT) i obejmuje: druk nadesłanych referatów w punktowanym naukowym wydawnictwie konferencyjnym oraz teczkę z wydawnictwami kongresowymi (naukowe wydawnictwo konferencyjne, raporty ekspertów) i reklamowymi. Każdy zarejestrowany UCZESTNIK Kongresu otrzymuje zaproszenie do udziału w galowej kolacji powitalnej oraz kolacji pożegnalnej, lunchach i poczęstunkach w trakcie przerw, a także transfer autokarem do wybranych miejsc Sesji Tematycznych w dniu 7 października 2015, dzięki dotacji uzyskanej przez Organizatorów z MKiDN.
UCZESTNIK ponosi koszty podróży i noclegów w czasie trwania Kongresu w Warszawie i „okrągłego stołu” w Krakowie.

Terminy zgłoszenia:
(Z uwagi na krótki termin zgłoszeń i liczne prośby uczestników, terminy zostają przesunięte o miesiąc).
– dla OBSERWATORA do dnia 31 lipca 2015
– dla UCZESTNIKA do dnia 30 kwietnia 2015
– akceptacja streszczenia do 15 maja 2015
– dostarczenie referatu do 30 czerwca 2015

Zgłoszenie na obowiązującym formularzu winno zawierać:
– imię i nazwisko autora (autorów),
– afiliację,
– adres e-mail,
– adres pocztowy korespondencyjny,
– tytuł referatu,
– streszczenie referatu (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami).
Zaproszenie do złożenia tekstu referatu lub prezentacji posteru zostanie przekazane autorom do dnia 15 maja 2015 za pomocą poczty elektronicznej. Referaty należy dostarczyć do dnia 30 czerwca 2015 (termin nieprzekraczalny ze względu na umowy wydawnicze). Tekst referatu powinien spełniać kryteria pracy naukowo-badawczej. Objętość minimalna referatu to 15 tys. znaków (ze spacjami), zaś objętość maksymalna – wraz z przypisami, podpisami ilustracji (maksymalnie 4 ilustracje) oraz bibliografią – nie może przekroczyć 20 tys. znaków (bez spacji). Autorów polskich obowiązuje wymóg dołączenia streszczenia w języku angielskim. Referat należy przygotować zgodnie z instrukcją.

Terminy wniesienia opłaty konferencyjnej:
– OBSERWATOR: do dnia 31 lipca 2015 – 350 zł (z VAT)
– UCZESTNIK: do dnia 15 czerwca 2015 – 700 zł (z VAT), po 15 czerwca 2015 – 900 zł (z VAT)

Opłata konferencyjna dotyczy jednej osoby.

Wpływy uzyskane z tytułu wnoszonych opłat zostaną w całości przeznaczone na opracowanie i wydanie 7. tomowego punktowanego, naukowego wydawnictwa kongresowego, nie będącego przedmiotem dofinansowania ze środków MKiDN.

Prosimy o przelew na konto:
Politechnika Krakowska
im. T. Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Bank BPH S.A
Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków
11 1060 0076 0000 3210 0013 7340 wraz z dopiskiem: II Kongres (imię i nazwisko)

Komentarze są wyłączone.